Trucks

DRUGI PARTNERJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

To obvestilo zagotavlja informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja skupina Volvo.

Skupina Volvo bo morda obdelala osebne podatke o vas, če delujete kot posameznik, ki je stopil v stik s skupino Volvo ali če ste ali ste bili zaposleni v podjetju, ki s skupino Volvo sodeluje kot poslovni partner.

Podrobnosti o identiteti in podatki za stik upravljavca ter odgovorne osebe za varstvo zasebnosti skupine

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB in AB Volvo (pod skupnim imenom „VOLVO“) so kot upravljavci osebnih podatkov skladno z veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov odgovorni za obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas.

Če imate vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, stopite v stik z odgovorno osebo za varstvo zasebnosti skupine VOLVO na e-naslovu gpo.office@volvo.com oziroma po običajni pošti ali po telefonu:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Švedska

+46 (0)31 66 00 00

Družba VOLVO bo obdelala vse naslednje kategorije osebnih podatkov ali njihov del:
 

Podatki za stik, na primer ime, e-poštni naslov, poštni naslov, telefonska številka
 

podatki o organizaciji, na primer ime družbe, delovno mesto, lokacija delovnega mesta, država;
 

Pravna podlaga in nameni obdelave
 

Družba VOLVO bo obdelala vaše osebne podatke na naslednjih pravnih podlagah in za naslednje namene (preberite več podrobnosti spodaj).
 

upravičenih interesov. Upravičeni interesi družbe VOLVO vključujejo interes za upravljanje vsakodnevnih dejavnosti na podlagi zakonitih in poštenih poslovnih praks, vključno z upravljanjem odnosov s poslovnimi partnerji za izvajanje pogodb ali skupnih dejavnosti, v katerih vi ali vaš delodajalec nastopa kot stranka, in/ali sprejemanja potrebnih ukrepov pred sklenitvijo pogodbe z vami ali vašim delodajalcem. Tako boste družbi VOLVO na primer morali sporočiti želeni jezik, da bo z vami lahko ustrezno komunicirala pri vsakodnevnih dejavnostih.
 

Izjemoma in le takrat, ko ni mogoče uporabiti nobene druge pravne podlage, lahko družba VOLVO ločeno prosi za vaše soglasje za obdelavo vaših osebnih podatkov za posebne namene. Če je pridobljeno soglasje, imate vedno pravico, da soglasje umaknete, kar ne bo vplivalo na zakonitost obdelave na podlagi soglasja pred umikom.
 

Družba VOLVO bo obdelala vaše osebne podatke za naslednje namene:
 

Komunikacija za promocijske in trženjske namene, na primer pošiljanje periodičnih glasil/novic družbe VOLVO, informacij o naših storitvah, promocijskega in trženjskega gradiva, povabil na dogodke, ki jih organiziramo mi ali tretje družbe, s katerimi sodelujemo.
 

Izvajanje anket, na primer ankete o zadovoljstvu končnih uporabnikov, ankete o zadovoljstvu s pooblaščenimi prodajalci, ankete o kakovosti izdelkov, ankete o izboljšanju postopkov.

VOLVO bo vaše osebne podatke pridobival predvsem od vas in vašega delodajalca. Vaše osebne podatke bomo morda pridobili tudi od družbe, pri kateri ste kupili ali najeli izdelek ali storitev VOLVO.

Nekateri osebni podatki bodo morda samodejno pridobljeni iz sistema IT družbe VOLVO ali enakovrednega sistema, ko boste ustvarili ali uporabili dostop do spletnih storitev, ki jih zagotavlja družba VOLVO.

Nekateri osebni podatki so potrebni, da lahko VOLVO sodeluje s svojimi poslovnimi partnerji in člani javnosti, ki stopijo v stik z družbo VOLVO. Če ne predložite osebnih podatkov, boste preprečili ravnanje s podatki, izdelki ali storitvami in njihovo dobavo, ki bi ju vi ali vaš delodajalec lahko pričakoval od družbe VOLVO. 

Družba VOLVO vaših osebnih podatkov običajno ne bo delila z nobeno osebo zunaj skupine Volvo, razen če zakon ali predpis zahteva drugače. Družba VOLVO lahko vaše osebne podatke deli z drugo družbo v skupini Volvo, vključno z družbo zunaj Evropske unije ali Evropskega gospodarskega prostora, če je to nujno za izpolnjevanje namena obdelave osebnih podatkov. Družba VOLVO lahko vaše osebne podatke deli tudi s tretjimi družbami in dobavitelji, vključno z družbami in dobavitelji zunaj EU/EGP, če je to nujno za namen obdelave osebnih podatkov.

Družba VOLVO bo zagotovila, da bodo vzpostavljeni ustrezni varovalni ukrepi za zagotavljanje ustreznih ravni zaščite vaših osebnih podatkov, kot je zahtevano z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. To lahko na primer vključuje uporabo pogodb med družbami ali pogodb o obdelavi zunanjih podatkov na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je odobrila EU, ali zasebnostnega ščita EU-ZDA oziroma drugih mehanizmov, ki so jih pristojni organi občasno priznali ali odobrili. Če imate vprašanja v zvezi s prenosom, stopite v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe VOLVO.

Družba VOLVO bo vaše osebne podatke hranila toliko časa, kolikor bo potrebno za izpolnitev pravnih ali pogodbenih obveznosti, pri čemer bo na primer upoštevala pogodbeno obdobje, garancijske zahteve in zahteve z zvezi z odgovornostjo za izdelke, vendar ne dlje, kot bo potrebno za izpolnitev namenov, za katere so bili zbrani.

Imate pravico, da od družbe VOLVO zahtevate informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih je obdelala, in dostop do teh osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek svojih osebnih podatkov, če so ti nepravilni, in njihov izbris. Poleg tega imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni, da od družbe VOLVO zahtevate, naj v nekaterih okoliščinah omeji obdelavo vaših osebnih podatkov. Obdelavi lahko tudi ugovarjate na podlagi upravičenega interesa ali obdelave za neposredno trženje. Imate tudi pravico do prenosljivosti podatkov (prenosa osebnih podatkov drugemu upravljavcu), če obdelava vaših osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VOLVO, temelji na soglasju ali pogodbeni obveznosti in je avtomatizirana.

Imate tudi pravico, da pri nadzornem organu vložite kakršne koli pritožbe v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, ki jo izvaja družba VOLVO. Za več informacij o teh pravicah in njihovem uveljavljanju stopite v stik z odgovorno osebo za varstvo zasebnosti skupine VOLVO.

Več informacij o pravicah oseb, na katere se nanašajo podatki